EUROPEJSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO „GROM”

Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” 

– Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 6008.

– Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 1/2014.

– Akredytacja Małopolskiego Kuratorium Oświaty nr SEPZ-I.546.8.2016.GJ.

– Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.12/00050/2014. 

– Pozwolenia na broń do celów szkoleniowych: AL-N -7908/01, AL.N 642.2016.2018/7908/AK 

(pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe, strzelby, karabiny) wydane przez KWP w Krakowie. 

 

Wykładowcy

Mariusz Śmierciak 

– Uniwersytet Łódzki w Łodzi – strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem – studia doktorskie.

– Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie na Wydziale Prawa – uczestnik II Etapu Seminarium Doktoranckiego.

– Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie – Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia magisterskie.

– Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona – studia licencjackie.

 Publikacje naukowe:

– Zarządzanie ryzykiem projektu na przykładzie projektu Instalacja infrastruktury odbioru sygnału WIFI, M. Krysiński, P. Miller, M. Śmierciak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2016 r.

– Identyfikacja ryzyk w procesie składania oferty związanej z realizacją zamówienia publicznego – studium przypadku, M. Krysiński, P. Miller, M. Śmierciak,
Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego 2016 r.

– Zarządzanie ryzykiem wg metody PRINCE 2® na przykładzie projektu wdrożeniowego Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla kwalifikowanych pracowników ochrony NBP, M. Śmierciak, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego – w trakcie publikacji

– Charakterystyka, funkcje i zadania Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych w podsystemie pozamilitarnym, M. Śmierciak, Wyd. Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Ukraina 2017 r. 

– Służby Specjalne i ich rola w walce z terroryzmem i przestępczością, M. Śmierciak, Wyd. Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych, Ukraina 2019 r. 

Udział w konferencjach naukowych:

– Teoria i praktyka zwalczania przestępczości w nowoczesnych warunkach, Ukraina 2017 r. – publikacja oraz wystąpienie. Temat konferencji: Aktualny stan i ocena skuteczności działania organów ochrony porządku prawnego w zakresie przeciwdziałania przestępczości.

 – Teoria i praktyka zwalczania przestępczości w nowoczesnych warunkach, Ukraina 2019 r. – publikacja oraz wystąpienie.  Temat konferencji:  Normatywno prawne zabezpieczenie działalności organów ochrony porządku prawnego, doświadczenie międzynarodowe.                                                                                          

Ponadto Mariusz Śmierciak posiada państwowe i międzynarodowe kwalifikacje instruktora samoobrony i technik interwencyjnych oraz instruktora strzelectwa bojowego. Jest wykładowcą i instruktorem w ośrodkach szkolenia, szkołach i uczelniach. Trener Kadry Narodowej Światowej Organizacji Karate Wszechstylowego.

Kazimierz Lewandowski  

– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu, kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność: Zarządzanie Bezpieczeństwem. 

– Szkoła Chorążych Wojsk Łączności w Legnicy, specjalność: eksploatacja radiostacji wojskowych.

– Instruktor kick-boxing i krav maga.

– Instruktor I pomocy przedmedycznej.

– Instruktor sportu.

– Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona.

Tomasz Góra 

– Certyfikowany instruktor I pomocy.

– Instruktor sportu  ze specjalnością sporty siłowe.

– Instruktor strzelectwa sportowego.

– Instruktor sportu ze specjalnością strzelectwo sportowe.

– Instruktor strzelectwa – strzelectwo obronne i bojowe.

– Instruktor strzelectwa – broń myśliwska, kulowa, śrutowa i gładkolufowa.

– Instruktor strzelectwa – broń czarno prochowa.

– Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością samoobrona.

Jacek Frucz 

– Uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. 

– Instruktor rekreacji – specjalność samoobrona.

– Instruktor Ju-Jitsu.

– Instruktor strzelectwa.

– Doskonalenie zawodowe instruktorów z zakresu: technik interwencji i posługiwania się pałką typu „tonfa”.

Mariusz Szałabski 

– Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, studia podyplomowe w zakresie Problematyki Zorganizowanej Przestępczości Terroryzmu

– Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kierunek: Administracja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego –  oficer dyplomowany. 

– Uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli: przedmiotów ogólnokształcących. 

– Uprawnienia pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

– Kurs Bojowy System Walki Kontaktowej- Combat 56.

Marta Olesiak

– Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarski .

– Uprawnienia pedagogiczne

– Stopień nauczyciela dyplomowanego. 

– Świadectwo ukończenia doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych szkół medycznych.

Dorota Śmierciak 

– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu, kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność: Zarządzanie Bezpieczeństwem. 

– Policealna Szkoła Pracowników Ochrony – Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia

– Instruktor sportów obronnych, strzelectwa sportowego i bojowego.

– Wpis na listę KPOF.

– Poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW.

– Zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia dla kandydatów na pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW.

– Uprawnienia pełnomocnika ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW.

Grzegorz Kalina

– Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 

– Akademia Świętokrzyska w Kielcach, Kierunek Politologia.

– Wyższa Szkoła Oficerska MSW w Szczytnie, Specjalizacja Prawno-Administracyjna oraz Ochrony Bezpieczeństwa Państwa i Porządku Publicznego.

– Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie – szkolenie z zakresu metodologicznych i organizacyjnych podstaw procesu dydaktycznego.

Wiesław Lesiak 

– Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Prawa i Administracji, Studia podyplomowe, kierunek: Bezpieczeństwo i Higiena Pracy.

– Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Pedagogika kształcenia zawodowego.

– Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, kierunek: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia.

– Wpis do ewidencji egzaminatorów OKE w Krakowie jako egzaminator egzaminu zawodowego w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Rafał Śmierciak

– Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Przemyślu, kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, specjalność: Zarządzanie Bezpieczeństwem.

– Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej.

– Wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Zabezpieczenia Technicznego.

– Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

– Dopuszczenie do posiadania broni.

– Instruktor strzelectwa sportowego.

– Instruktor strzelectwa bojowo-obronnego.

– Kurs prowadzącego strzelanie.

– Kurs I Pomocy z użyciem AED.

– Kurs Kierownika ds. bezpieczeństwa