EUROPEJSKI INSTYTUT KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO „GROM”

Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

245 godzin. Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, które uprawnia uczestnika do ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w KWP. 
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum gimnazjalne (lub podstawowe – 8 klas),
Po ukończeniu kursu absolwent zna:
– przepisy prawa związane z ochroną fizyczną osób i mienia, w tym przepisy prawa karnego, cywilnego i prawa pracy,
– podstawy psychologii oraz etyki pracownika ochrony,
– zasady udzielania pierwszej pomocy,
– procedury dot. ochrony obiektów, konwojów oraz technicznych środków zabezpieczenia mienia, 
– potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce, stosować techniki samoobrony, stosować techniki interwencyjne,
– potrafi bezpiecznie obchodzić się z bronią, poprawnie i skutecznie reagować w sytuacjach zagrożenia.
Program kursu KPOF: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000103
Procedura uzyskania wpisu na listę KPOF: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/26

Kwalifikowany Pracownik Zabezpieczenia Technicznego

60 godzin. Celem kursu jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry do pracy w charakterze kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego, a także przygotowanie do uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego w KWP. Uczestnicy zyskują wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, instalacji i konserwacji systemów elektronicznego zabezpieczenia osób i mienia. Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum zawodowe.
Program kursu obejmuje zagadnienia dotyczące: technicznych środków zabezpieczenia, funkcjonowania elektronicznych systemów alarmowych, obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń, monitorowania systemów alarmowych, systemów zabezpieczenia stosowanych w ochronie, podstaw prawnych stosowania technicznych środków zabezpieczenia, montaż, eksploatację, konserwację i naprawę urządzeń i środków mechanicznego zabezpieczenia, ćwiczenia praktyczne.
Procedurę uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/23

Kurs doskonalący

umiejętności teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia – 40 godzin. Przeznaczony jest dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, kończy się wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu, uprawniającego do przedłużenia wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej o 5 lat.
Program kursu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000103

Członek służby porządkowej i informacyjnej

24 godziny. Celem kursu jest przygotowanie do pracy przy zabezpieczaniu imprez masowych. Zdobyte uprawnienia zezwalają na zabezpieczanie
koncertów, imprez sportowych, artystycznych, pikników, festynów itp. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenie uprawniające do wykonywania zadań członka służby informacyjnej i porządkowej.

Kierownik ds. bezpieczeństwa

50 godzin. Celem kursu jest nabycie umiejętności oraz uprawnień do wykonywania zadań z zakresu ochrony imprez masowych i kierowania działaniami ochronnymi, potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia. Szkolenie skierowane jest dla kandydatów
na kierowników do spraw bezpieczeństwa na imprezach masowych, a także dla kandydatów na członków służb porządkowych i służb informacyjnych imprezy masowej.
Program kursów: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111831087

Detektyw

50 godzin. Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu detektywa. Osoby, które ukończą kurs mogą ubiegać się o wydanie licencji detektywa bez konieczności zdawania egzaminu w KWP. Ukończenie kursu otwiera drogę do wykonywania wolnego
zawodu detektywa.
Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, wykształcenie minimum średnie.
Procedurę uzyskania licencji detektywa znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/22

Inne

Kurs I pomocy przedmedycznej. Kurs komputerowy, Kurs BHP, Kurs samoobrony i technik interwencyjnych, Kurs wyszkolenia strzeleckiego.

Regulamin

REGULAMIN REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę Europejski Instytut Kształceni Zawodowego „Grom”, warunki zawierania umów
  o świadczenie usług, opis postępowania reklamacyjnego oraz sposób działania w przypadku pojawienia się zdarzeń nagłych.
 2. Biorąc udział w szkoleniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego warunki.

II. Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.
 2. Zleceniobiorca – Europejski Instytut Kształceni Zawodowego „Grom”, ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz –NIP: 734 191 26 68, Regon: 123044284.
 3. Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie, posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do realizacji usługi w imieniu Usługodawcy.
 4. Zleceniodawca – osoba fizyczna, która bierze udział w szkoleniu otwartym, a także firma bądź instytucja kierująca osoby fizyczne na szkolenia zamknięte.
 5. Zgłoszenie – dokument potwierdzający zgłoszenie udziału Uczestnika w szkoleniu.
 6. Umowa – dokument zawierający uzgodnienia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy dotyczące realizacji usługi szkoleniowej, w tym termin, miejsce i koszt. 
  Umowę należy podpisać każdorazowo przez rozpoczęciem szkolenia.

III. Realizacja szkolenia

 1. Szkolenia otwarte realizowane są na podstawie oferty zamieszczonej na ogólnodostępnych stronach ogłoszeniowych oraz stronie internetowej Zleceniobiorcy, natomiast szkolenia zamknięte realizowane są w oparciu o ustalenia Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą.
 2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki.
 3. W przypadku realizacji usług szkoleniowych otwartych Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do:
  1. zmian organizacyjnych szkolenia. Zmiany mogą dotyczyć miejsca prowadzenia zajęć, harmonogramu oraz wykładowcy (osoba posiadająca takie same bądź wyższe kwalifikacje).
  2. odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji usługi  w przypadku, gdy nie zgłosi się wymagana minimalna ilość uczestników lub w przypadku zaistnienia siły wyższej.
 4. Informacje o odwołaniu szkolenia uczestnik otrzymuje niezwłocznie drogą telefoniczną lub elektroniczną. Koszty poniesione przed rozpoczęciem szkolenia zostaną zwrócone lub za zgodą Uczestnika mogą zostać zaliczone na poczet jego udziału w takim samym szkoleniu w późniejszym terminie.
 5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.  W tym celu należy złożyć na piśmie rezygnację z kursu, wraz z prośbą o zwrot dokonanych
  już opłat. Jeżeli rezygnacja zostanie złożona przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, opłata podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o koszty organizacyjne tj.: 200zł  (dwieście złotych). Rezygnacja złożona w trakcie trwania kursu, nie zwalnia z zapłacenia w całości kosztów szkolenia. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu pisma do siedziby firmy.
 6. Zleceniobiorca prowadzi szkolenie:
  1. zgodnie z programem i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
  2. przy zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych (powierzchnia sali dostosowana do liczby uczestników, dostęp do światła dziennego i sztucznego, dostęp do zaplecza sanitarnego),
  3. przy użyciu pomocy dydaktycznych i różnorodnych metod szkoleniowych,
  4. zapewniając wsparcie w trakcie realizacji szkolenia i po jej zakończeniu.

 IV. Własność i prawa autorskie

 1. Wszelkie materiały używane podczas szkolenia i przekazywane na własność uczestnikom chronione są prawem autorskim. Uczestnik może je wykorzystywać jedynie na swój użytek, zachowując informację o źródle pochodzenia materiałów.

 V. Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnik szkolenia ma prawo do składania reklamacji dotyczących usługi w terminie 7 dni od ostatniego dnia zajęć szkoleniowych .
 2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Za datę złożenia uważa się datę wpływu pisma do jednostki.
 3. W piśmie reklamacyjnym należy ująć:
  1. imię i nazwisko uczestnika szkolenia ( w przypadku szkoleń otwartych)  lub nazwę firmy (szkolenia zamknięte)
  2. adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
  3. opis usługi, w której uczestniczono (nazwa, data, miejsce)
  4. opis powodu reklamacji
 4. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu pisma. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. O podjętej decyzji w sprawie reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony drogą pisemną, elektronicznie lub za pomocą operatora pocztowego .
 6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, uczestnik będzie miał możliwość:
  1. zwrotu kosztów szkolenia lub części kosztów szkolenia,
  2. bezpłatnego udziału w całości szkolenia lub w jego części,
  3. bezpłatnego udziału w innym kursie.
 7. Jeżeli reklamacja została złożona po upływie wskazanego terminu usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.

 VI. Sytuacje nieprzewidziane, siła wyższa

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych Zleceniobiorca ma prawo do:
  1. odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu jego realizacji, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą  elektroniczną lub telefoniczną. W tym przypadku zostanie ustalony nowy termin.
  2. zmiany trenera prowadzącego zajęcia, jeżeli początkowo wyznaczona osoba nie jest w stanie zrealizować szkolenia,  przy czym osoba ta będzie miała takie same lub wyższe kompetencje.
  3. zmiany miejsca realizacji szkolenia.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Zleceniobiorca ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą rozpatrywane polubownie przez zainteresowane strony. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory rozstrzygał będzie Sąd właściwy
  dla siedziby Zleceniobiorcy