Uprawnienia

 1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 6008 – wydane przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
  1. data rozpoczęcia działalności gospodarczej 1 październik 1992 r.
 2. Koncesja MSWiA nr L- 2127/00 (ZK – I/1-267/00/7) – wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  1. termin ważności – czas nie oznaczony,
  2. obszar świadczenia usług – cały kraj.
 3. Zaświadczenie o wpisaniu Szkoły Policealnej Antyterroryzmu i Ochrony GROM do Ewidencji Szkół Niepublicznych nr 24/2004 – wydane przez Prezydenta Miasta Katowice.
 4. Pozytywna opinia śląskiego Kuratora Oświaty nadająca uprawnienia szkoły publicznej – wydana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
  1. data rozpoczęcia działalności oświatowej 1 września 2004 r.
 5. 5.    Zaświadczenie nr 1/2014 o wpisie Europejskiego Instytutu Kształcenia Zawodowego „GROM” do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.
 6. Licencje:
  1. Licencja POF II stopnia nr 0011535 (2 – 707) – wydana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
  2. Licencja PZT II stopnia nr 006279 (285) – wydana przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
 7. Pozwolenie radiowe nr 1379/F/KR/04 – wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
 8. Pozwolenie radiowe nr 1562/A/KR/06 – wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
 9. Pozwolenie radiowe nr RRL/I/A/1678/2009 – wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
 10. Pozwolenie radiowe nr RRL/I/A/1681/2009 – wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
 11. Pozwolenie radiowe nr RRL/I/A/1682/2009 – wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji.
 12. Pozwolenie na broń – do celów ochrony L. dz. AL-N 7909/01 – wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
 13. Pozwolenie na broń – do celów ochrony L. dz. AL-N 642-7909/09/AK – wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
 14. Pozwolenie na broń – do celów szkoleniowych L. dz. AL-N 7908/01 – wydane przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.
 15. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, kontraktowej i deliktowej.
 16. Certyfikat gwarancji najwyższej jakości wydany dnia 30 marca 2007 r. do 29 marca 2008 – wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Regionalnej (Departament Weryfikacji Jakości)
 17. Certyfikat bezpieczeństwa wydany dnia 30 marca 2007 r. do 29 marca 2008 – wydany przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji Regionalnej (Departament Weryfikacji Jakości)
 18. Poświadczenie bezpieczeństwa nr V0017509P – wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 19. NIP: 734-191-26-68 – wydany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu.
 20. Regon: 490598377 – wydany przez Główny Urząd Statystyczny w Limanowej.