Regulamin

REGULAMIN REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

 • Postanowienia ogólne

  1. Regulamin określa warunki świadczenia usług szkoleniowych przez firmę Europejski Instytut Kształceni Zawodowego „Grom”, warunki zawierania umów o świadczenie usług, opis postępowania reklamacyjnego oraz sposób działania w przypadku pojawienia się zdarzeń nagłych.
  2. Biorąc udział w szkoleniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z regulaminem oraz akceptuje jego warunki
 • Definicje

  1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument
  2. Zleceniobiorca- Europejski Instytut Kształceni Zawodowego „Grom”, ul. Kilińskiego 46, 33-300 Nowy Sącz –NIP: 734 191 26 68, Regon: 123044284
  3. Wykładowca – osoba prowadząca szkolenie, posiadająca odpowiednie wykształcenie, doświadczenie i kompetencje do realizacji usługi w imieniu Usługodawcy
  4. Zleceniodawca – osoba fizyczna, która bierze udział w szkoleniu otwartym, a także firma bądź instytucja kierująca osoby fizyczne na szkolenia zamknięte.
  5. Zgłoszenie – dokument potwierdzający zgłoszenie udziału Uczestnika w szkoleniu
  6. Umowa – dokument zawierający uzgodnienia Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy dotyczące realizacji usługi szkoleniowej, w tym termin, miejsce i koszt.  Umowę należy podpisać każdorazowo przez rozpoczęciem szkolenia.
 • Realizacja szkolenia

  1. Szkolenia otwarte realizowane są na podstawie oferty zamieszczonej na ogólnodostępnych stronach ogłoszeniowych oraz stronie internetowej Zleceniobiorcy, natomiast szkolenia zamknięte realizowane są w oparciu o ustalenia Zleceniodawcy ze Zleceniobiorcą.
  2. Warunkiem udziału w szkoleniu jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki.
  3. W przypadku realizacji usług szkoleniowych otwartych Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do:
   1. zmian organizacyjnych szkolenia. Zmiany mogą dotyczyć miejsca prowadzenia zajęć, harmonogramu oraz wykładowcy (osoba posiadająca takie same bądź wyższe kwalifikacje).
   2. odwołania lub przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji usługi  w przypadku gdy nie zgłosi się wymagana minimalna ilość uczestników lub w przypadku zaistnienia siły wyższej.
  4. Informacje o odwołaniu szkolenia uczestnik otrzymuje niezwłocznie, droga telefoniczną lub elektroniczną. Koszty poniesione przed rozpoczęciem szkolenia zostaną zwrócone lub za zgodą Uczestnika, mogą zostać zaliczone na poczet jego udziału w takim samym szkoleniu w późniejszym terminie.
  5. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu.  W tym celu należy złożyć na piśmie rezygnację z kursu, wraz z prośbą o zwrot dokonanych już opłat. Jeżeli rezygnacja zostanie złożona przed terminem rozpoczęcia zajęć dydaktycznych, opłata podlega zwrotowi w wysokości pomniejszonej o koszty organizacyjne tj.: 200zł  (dwieście złotych). Rezygnacja złożona w trakcie trwania kursu, nie zwalnia z zapłacenia w całości kosztów szkolenia. Za datę złożenia reklamacji przyjmuje się datę wpływu pisma do siedziby firmy.
  6. Zleceniobiorca prowadzi szkolenie:
   1. zgodnie z programem i obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
   2. przy zapewnieniu odpowiednich warunków lokalowych (powierzchnia sali dostosowana do liczby uczestników, dostęp do światła dziennego i sztucznego, dostęp do zaplecza sanitarnego),
   3. przy użyciu pomocy dydaktycznych i różnorodnych metod szkoleniowych,
   4. zapewniając wsparcie w trakcie realizacji szkolenia i po jej zakończeniu.
 • Własność i prawa autorskie

  Wszelkie materiały używane podczas szkolenia i przekazywane na własność uczestnikom chronione są prawem autorskim. Uczestnik może je wykorzystywać jedynie na swój  użytek   zachowując informację o źródle pochodzenia materiałów.

 • Postępowanie reklamacyjne

  1. Uczestnik szkolenia ma prawo do składania reklamacji dotyczących usługi w terminie 7 dni od ostatniego dnia zajęć szkoleniowych .
  2. Reklamacja musi zostać złożona w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Za datę złożenia uważa się datę wpływu pisma do jednostki.
  3. W piśmie reklamacyjnym należy ująć:
   1. imię i nazwisko uczestnika szkolenia ( w przypadku szkoleń otwartych)  lub nazwę firmy (szkolenia zamknięte)
   2. adres zamieszkania lub adres siedziby firmy
   3. opis usługi, w której uczestniczono (nazwa, data, miejsce)
   4. opis powodu reklamacji
  4. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od daty wpływu pisma. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu.
  5. 5.O decyzji co do rozpatrzenia reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony drogą pisemną, elektronicznie lub za pomocą operatora pocztowego .
  6. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, uczestnik będzie miał możliwość:
   1. zwrotu kosztów szkolenia lub części kosztów szkolenia,
   2. bezpłatnego udziału w całości szkolenia lub w jego części,
   3. bezpłatnego udziału w innym kursie.
  7. Jeżeli reklamacja została złożona po upływie wskazanego terminu usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia.
 • Sytuacje nieprzewidziane, siła wyższa

  1. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych Zleceniobiorca ma prawo do:
   1. odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu jego realizacji, o czym Zleceniodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą  elektroniczną lub telefoniczną. W tym przypadku zostanie ustalony nowy termin,
   2. zmiany trenera prowadzącego zajęcia, jeżeli początkowo wyznaczona osoba nie jest w stanie zrealizować szkolenia,  przy czym osoba ta będzie miała takie same lub wyższe kompetencje,
   3. zmiany miejsca realizacji szkolenia.
 • Postanowienia końcowe

  1. Zleceniobiorca ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.
  2. W sprawach nieuregulowanych powyższymi zapisami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory będą rozpatrywane polubownie przez zainteresowane strony. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy, wszelkie spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Zleceniobiorcy.