UPRAWNIENIA

 1. Za?wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej nr 6008 - wydane przez Prezydenta Miasta Nowego S?cza.
  1. data rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej 1 pa?dziernik 1992 r.
 2. Koncesja MSWiA nr L- 2127/00 (ZK - I/1-267/00/7) - wydana przez Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji,
  1. termin wa?no?ci - czas nie oznaczony,
  2. obszar ?wiadczenia us?ug - ca?y kraj.
 3. Za?wiadczenie o wpisaniu Szko?y Policealnej Antyterroryzmu i Ochrony GROM do Ewidencji Szkó? Niepublicznych nr 24/2004 - wydane przez Prezydenta Miasta Katowice.
 4. Pozytywna opinia ?l?skiego Kuratora O?wiaty nadaj?ca uprawnienia szko?y publicznej - wydana przez Kuratorium O?wiaty w Katowicach.
  1. data rozpocz?cia dzia?alno?ci o?wiatowej 1 wrze?nia 2004 r.
 5. 5.    Za?wiadczenie nr 1/2014 o wpisie Europejskiego Instytutu Kszta?cenia Zawodowego "GROM" do ewidencji szkó? i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Nowego S?cza.
 6. Licencje:
  1. Licencja POF II stopnia nr 0011535 (2 - 707) - wydana przez Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie.
  2. Licencja PZT II stopnia nr 006279 (285) - wydana przez Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie.
 7. Pozwolenie radiowe nr 1379/F/KR/04 - wydane przez Prezesa Urz?du Regulacji Telekomunikacji.
 8. Pozwolenie radiowe nr 1562/A/KR/06 - wydane przez Prezesa Urz?du Regulacji Telekomunikacji.
 9. Pozwolenie radiowe nr RRL/I/A/1678/2009 - wydane przez Prezesa Urz?du Regulacji Telekomunikacji.
 10. Pozwolenie radiowe nr RRL/I/A/1681/2009 - wydane przez Prezesa Urz?du Regulacji Telekomunikacji.
 11. Pozwolenie radiowe nr RRL/I/A/1682/2009 - wydane przez Prezesa Urz?du Regulacji Telekomunikacji.
 12. Pozwolenie na bro? - do celów ochrony L. dz. AL-N 7909/01 - wydane przez Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie.
 13. Pozwolenie na bro? - do celów ochrony L. dz. AL-N 642-7909/09/AK - wydane przez Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie.
 14. Pozwolenie na bro? - do celów szkoleniowych L. dz. AL-N 7908/01 - wydane przez Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie.
 15. Ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej, kontraktowej i deliktowej.
 16. Certyfikat gwarancji najwy?szej jako?ci wydany dnia 30 marca 2007 r. do 29 marca 2008 - wydany przez Europejskie Centrum Jako?ci i Promocji Regionalnej (Departament Weryfikacji Jako?ci)
 17. Certyfikat bezpiecze?stwa wydany dnia 30 marca 2007 r. do 29 marca 2008 - wydany przez Europejskie Centrum Jako?ci i Promocji Regionalnej (Departament Weryfikacji Jako?ci)
 18. Po?wiadczenie bezpiecze?stwa nr V0017509P - wydane przez Agencj? Bezpiecze?stwa Wewn?trznego.
 19. NIP: 734-191-26-68 - wydany przez Naczelnika Urz?du Skarbowego w Nowym S?czu.
 20. Regon: 490598377 - wydany przez G?ówny Urz?d Statystyczny w Limanowej.