SZKO?Y

SZKO?Y

Szko?y "GROM" posiadaj? uprawnienia placówek publicznych i dzia?aj? na podstawie pozytywnej opinii Kuratorów O?wiaty oraz stosownych zezwole? w tym zakresie. Szko?y powsta?y na bazie naszych dotychczasowych o?rodków szkoleniowych w ca?ym kraju, szkol?cych pracowników ochrony
i s?u?by mundurowe, zgodnie z posiadan? koncesj? MSWiA oraz konspektami zatwierdzonymi przez Komendy Wojewódzkie Policji...
 WIĘCEJ

KURSY

KURSY

Jeste?my sieci? o?rodków szkoleniowych o wysokim standardzie szkolenia oraz ugruntowanej pozycji. Posiadamy wykwalifikowan? kadr? wyk?adowców, dzi?ki czemu gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Przekazywana wiedza umo?liwia przygotowanie s?uchaczy do wzorowego wype?niania obowi?zków agenta ochrony, a zadania stoj?ce przed pracownikami ochrony ukierunkowuj? prac? naszych o?rodków...
 WIĘCEJ