ELITARNE BIURO OCHRONY BIZNESU WYKONUJE USŁUGI OCHRONY NASTĘPUJĄCYCH PODMIOTÓW:OBIEKTY PRYWATNE

SEKRET-SERVICE - Przedsi?biorstwo Detektywistyczne i Ochrony Mienia – referencje
Major Sp. J. – referencje
SABRET Systemy Alarmowe – referencje


PLACÓWKI O?WIATOWE

Zespó? Szkó? Samochodowych w Nowym S?czu – referencje
Zespó? Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 2 w Legnicy – referencje
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – referencje


OBIEKTY HANDLOWE

NOMI Supermarket – referencje
AMARKANA Sp. z o.o. – referencje


OBIEKTY PRZEMYS?OWE

P.H.U. GOLDFOOD S.C. – referencje
Kompania W?glowa SA – referencje
?l?ski Park Przemys?owy Sp. z o.o. – referencje
NEWAG SA – referencje
STOLBUD PRUSZY?SKI Sp. z o.o. – referencje


OBIEKTY SPORTOWE I IMPREZY MASOWE

O?rodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu – referencje
Biuro Promocji Zakopanego – referencje
Miejski O?rodek Sportu i Rekreacji w Nowym S?czu – referencje
Wojciech P?oskonka - Wspó?organizator Spotka? Szkoleniowo Artystycznych – referencje
MKS Sandecja – referencje


OBIEKTY ADMINISTRACJI PA?STWOWEJ

Prokuratura Okr?gowa w Krakowie – referencje
Izba Skarbowa w Krakowie – referencje
Urz?d Skarbowy w Sosnowcu – referencje
Urz?d Skarbowy w Gliwicach – referencje
Urz?d Skarbowy w Limanowej – referencje
Urz?d Skarbowy - Kraków-?ródmie?cie – referencje
ZUS - Oddzia? w Zabrzu – referencje
Urz?d Miasta Tarnowa – referencje


OBIEKTY PODLEGAJ?CE OBOWI?ZKOWEJ OCHRONIE

Muzeum Górnictwa W?glowego w Zabrzu – referencje
"S?deckie Wod?ci?gi" Sp. z o.o. – referencje


FIRMY TRANSPORTOWE (MPK, PKP)

Polskie Koleje Pa?stwowe – referencje
MZK w Nowym Targu – referencje


OSIEDLA MIESZKANIOWE

Spó?dzielnia Mieszkaniowa "SI?A" w Nowym S?czu – referencje


OBIEKTY WOJSKOWE

Urz?d Miasta Radzionków – referencje
Agencja Mienia Wojskowego – referencje


INNE OBIEKTY BIUROWO-US?UGOWO-PRZEMYS?OWE

"INWEST COMPLEX" - Inwestycje, Budownictwo, Handel – referencje
Urz?d Miasta Ruda ?l?ska – referencje
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bia?ymstoku – referencje
Agencja Nieruchomo?ci Rolnych – referencje
S?u?by Komunalne w Wodzis?awiu ?l?skim – referencje
MPEC w Nowym S?czu – referencje
Urz?d Miejski w Jaworze – referencje