KILKA S?ÓW O NASZEJ FIRMIE

Elitarne Biuro Ochrony Biznesu "GROM" ma status Specjalistycznej Uzbrojonej  Formacji  Ochronnej  dzia?aj?cej
na podstawie koncesji Nr L-2127/00, wydanej bezterminowo przez Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji.

 

Firma "GROM" oferuje pe?en, profesjonalny zakres us?ug ochrony, który potwierdzony zosta? certyfikatem "Bezpiecze?stwa" oraz certyfikatem "Gwarancja Najwy?szej Jako?ci" wydanymi przez Departament Weryfikacji Jako?ci, decyzj? Administratora Europejskiej Kapitu?y Jako?ci i Ekologii.

 

Firma wykonuje us?ugi w zakresie:

 

 1. Bezpo?redniej ochrony fizycznej:
 • sta?ej lub dora?nej,
 • polegaj?cej na sta?ym dozorze sygna?ów przesy?anych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz?dzeniach i systemach alarmowych,
 • polegaj?cej na konwojowaniu warto?ci pieni??nych i przedmiotów warto?ciowych lub niebezpiecznych.

 

 1. Zabezpieczenia technicznego polegaj?cego na:
 • monta?u elektronicznych urz?dze? i systemów alarmowych sygnalizuj?cych zagro?enie chronionych osób i mienia oraz eksploatacji, konserwacji
  i napraw w miejscach ich zainstalowania,
 • monta?u urz?dze? i ?rodków mechanicznego zabezpieczenia oraz ich eksploatacji, konserwacji, napraw i awaryjnym ich otwieraniu w miejscach zainstalowania.

 

Firm? zarz?dza Mariusz ?mierciak posiadaj?cy wysokie kwalifikacje zawodowe, wieloletni? praktyk? i do?wiadczenie z zakresu taktyki i techniki ochrony. Posiada kilkunastoletnie przeszkolenie oraz uko?czone specjalistyczne kursy zgodnie z ustaw? o ochronie osób i mienia oraz jej rozporz?dzeniami,
dzi?ki którym uzyska? najwy?sze z mo?liwych kwalifikacji zawodowych w tym zakresie, tj.:

 • licencj? w zakresie ochrony fizycznej II stopnia nr 0011535,
 • licencj? w zakresie zabezpieczenia technicznego II stopnia nr 0006279,
  wydane przez Ma?opolsk? Komend? Wojewódzk? Policji w Krakowie na podstawie zaliczonych egzaminów przed Komisj? Pa?stwow? powo?an?
  przez Komendanta Wojewódzkiego Policji
 • wpis na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
 • wpis na list? kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

 

Dodatkowo posiada wykszta?cenie kierunkowe z zakresu:

 • bezpiecze?stwa publicznego i ochrony - Wy?sza Szko?a Handlowa w Kielcach
 • bezpiecze?stwa wewn?trznego - Wy?sza Szko?a Prawa i Administracji w Rzeszowie
 • uczestnik II Etapu Seminarium Doktoranckiego - Wy?sza Szko?a Prawa i Administracji w Rzeszowie na Wydziale Prawa
 • uczestnik Seminarium Doktoranckiego - Uniwersytet ?ódzki w ?odzi na Wydziale Zarz?dzania.

 

Publikacje naukowe:

 1. Zarz?dzanie ryzykiem projektu na przyk?adzie projektu „Instalacja infrastruktury odbioru sygna?u WIFI”, Marcin Krysi?ski, Przemys?aw Miller, Mariusz ?mierciak, Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego 2016 r.
 2. Identyfikacja ryzyk w procesie sk?adania oferty zwi?zanej z realizacj? zamówienia publicznego – studium przypadku, Marcin Krysi?ski, Przemys?aw Miller, Mariusz ?mierciak, Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego 2016 r.
 3. Zarz?dzanie ryzykiem wg metody PRINCE 2® na przyk?adzie projektu na przyk?adzie projektu wdro?eniowego „Organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla kwalifikowanych pracowników ochrony NBP”, Mariusz ?mierciak, Wydawnictwo Uniwersytetu ?ódzkiego - w trakcie publikacji

 

Ponadto Mariusz ?mierciak posiada pa?stwowe i mi?dzynarodowe kwalifikacje zawodowego instruktora samoobrony i technik interwencyjnych (karate)
oraz instruktora strzelectwa bojowego. Jest wyk?adowc? i instruktorem w O?rodkach Szkolenia Pracowników Ochrony, trenerem Kadry Narodowej ?wiatowej Organizacji Karate Wszechstylowego oraz szkoleniowcem s?u?b mundurowych, a tak?e wyk?adowc?-instruktorem w szko?ach kszta?c?cych przysz?ych techników ochrony fizycznej osób i mienia.

 

Pracownicy  Firmy  posiadaj?  wysokie kwalifikacje niezb?dne do wykonywania czynno?ci zwi?zanych z zawodem Agenta Ochrony, poprzedzone kilkumiesi?cznymi kursami lub dwuletnim cyklem nauczania, których program ka?dorazowo uzgadniany jest z Komend? Wojewódzk? Policji.

 

Pracownicy Firmy regularnie uczestnicz? w szkoleniach z zakresu prawa, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony i technik interwencyjnych
oraz wyszkolenia bojowego. Przed podj?ciem pracy w naszej firmie kandydaci przechodz? szereg bada? psychologicznych sprawdzaj?cych
ich zdolno?? do wykonywania zawodu, przeprowadzanych wy??cznie przez polikliniki MSWiA. Odbywaj? tak?e szereg rozmów kwalifikacyjnych,
których celem jest pozyskanie najbardziej warto?ciowych pracowników, aby sumiennie i rzetelnie wykonywali powierzone obowi?zki a tak?e godnie reprezentowali nasz? firm?.

 

Tak zorganizowany system ochrony oraz zarz?dzania po??czony z wysoko wykwalifikowan? kadr? kierownicz? oraz pracownicz? powoduje, ?e jeste?my firm?, która oferuje szeroki zakres us?ug pozwalaj?cy fachowo i profesjonalnie wykonywa? powierzone nam przez Pa?stwa us?ugi.

 

Firma posiada polis? ubezpieczeniow? na wykonywane us?ugi od odpowiedzialno?ci cywilnej, zarówno kontraktowej jak i deliktowej.