KURSY

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – 1200 z?
Kurs pracownika ochrony fizycznej – 800 z?
Kurs kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego – 1500 z?
Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego – 1000 z?
Kurs cz?onka s?u?by porz?dkowej i informacyjnej – 200 z?
Kurs kierownika do spraw bezpiecze?stwa – 300 z?
Kurs detektywa – 1500 z?
Kurs stewarda – 750 z?

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY MATERIA?Y DYDAKTYCZNE, PI?MIENNICZE ORAZ SERWIS KAWOWY (KAWA, HERBATA, WODA GAZOWANA/NIEGAZOWANA).
 
Miasta i terminy rozpocz?cia kursów:
 
Aktualne miejsca i terminy rozpocz?cia kursów dost?pne s? na naszym profilu na facebooku (https://web.facebook.com/gromochrona/), w naszych oddzia?ach lub telefonicznie, pod numerem: 605-294-324
 
Ilo?? miejsc ograniczona.
 
Szczegó?owe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 605-294-324
 
W zwi?zku z rosn?cym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników formacji ochronnych informujemy, ?e Elitarne Biuro Ochrony Biznesu / Europejski Instytut Kszta?cenia Zawodowego „GROM” organizuje i prowadzi kursy zgodnie z programem szkolenia na podstawie Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z pó?n. zm.) oraz jej rozporz?dzeniami, a tak?e ustaw? o systemie o?wiaty,   z dn. 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pó?n. zm.), Rozporz?dzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupe?niania przez osoby doros?e wiedzy ogólnej, umiej?tno?ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
GROM" prowadzi dzia?alno?? szkoleniow? na podstawie zezwolenia- za?wiadczenia o wpisie do ewidencji dzia?alno?ci gospodarczej nr 6008 z dnia 11.06.1992 r. oraz za?wiadczenia o wpisie do ewidencji szkó? i placówek niepublicznych nr 1/2014 z dnia 19.02.2014r. Dzia?alno?? szkoleniowa odbywa si? w oparciu
o Rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymaga? w zakresie szkole? i kursów potwierdzaj?cych przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomo?ci przepisów prawa zwi?zanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1688).
Jeste?my sieci? o?rodków szkoleniowych o wysokim standardzie szkolenia oraz ugruntowanej pozycji. Posiadamy wykwalifikowan? kadr? wyk?adowców, dzi?ki czemu gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Przekazywana wiedza umo?liwia przygotowanie s?uchaczy do wzorowego wype?niania obowi?zków agenta ochrony, a zadania stoj?ce przed pracownikami ochrony ukierunkowuj? prac? naszych o?rodków. Absolwenci kursów maj? mo?liwo?? ubiegania
si? o wpis na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.
 
Warunki przyj?cia na kurs:
wiek minimum 18 lat,
wykszta?cenie minimum gimnazjalne lub podstawowe,
dokonanie stosownych op?at (mo?liwo?? wp?aty w 3 ratach bez oprocentowania).
 
Ogólne dane dotycz?ce kursu:

 1. Czas trwania kursu wynosi 246 godzin, w tym 245 godzin programowych oraz 1 godzina przeznaczona na egzamin ko?cowy.
 2. Kurs odbywa si? w systemie weekendowym: pi?tek, sobota, niedziela.
 3. Kurs ko?czy si? wydaniem w?a?ciwego „Za?wiadczenia o uko?czeniu kursu” wg wzoru okre?lonego rozporz?dzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kszta?cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania si?
  o wpis na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie okre?lonym ustaw? z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z pó?n. zm.). Wpisu dokonuje komendant wojewódzki Policji w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotycz? (na jej pisemny wniosek).


Procedura uzyskania wpisu na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 1. Uko?czenie przedmiotowego kursu.
 2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzecze? lekarskich stwierdzaj?cych zdolno?? fizyczn? i psychiczn? do wykonywania zada? kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 3. Wyst?pienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie op?aty skarbowej za wydanie za?wiadczenia o wpisie.


Na list? kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje si? osob?, która oprócz uko?czonego kursu:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. Uko?czy?a 21 lat,
 3. Uko?czy?a, co najmniej gimnazjum (lub szko?? podstawow?),
 4. Ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych (potwierdzon? w?asnor?cznym o?wiadczeniem),
 5. Nie by?a skazana prawomocnym wyrokiem za przest?pstwo umy?lne i nie toczy si? przeciwko niej post?powanie karne o takie przest?pstwo (w?asnor?czne o?wiadczenie),
 6. Posiada nienagann? opini? wydan? przez w?a?ciwego ze wzgl?du na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporz?dzon? na podstawie aktualnie posiadanych przez Policj? informacji albo – w przypadku obywatela innego pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszka?ego na terenie tych pa?stw – przez organ odpowiedniego szczebla
  i kompetencji tych pa?stw, w?a?ciwy ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby,
 7. Posiada zdolno?? fizyczn? i psychiczn? do wykonywania zada?, stwierdzon? orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, których wa?no?? nie up?yn??a.


Program kursu Kwalifikowanego Pracownika Ochrony:

Blok ogólnoprawny – 50 godzin

 1. Zagadnienia dotycz?ce ochrony osób i mienia.
 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykrocze? i prawa karnego procesowego.
 3. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy.
 4. Wybrane zagadnienia psychologii.
 5. Etyka pracownika ochrony.
 6. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.


Blok obejmuj?cy zagadnienia ochrony osób i mienia – 100 godzin

 1. Taktyka wykonywania zada? ochrony osób.
 2. Taktyka wykonywania zada? ochrony mienia.


Blok obejmuj?cy zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – 35 godzin

 1. Budowa i zasady dzia?ania broni palnej.
 2. Zasady bezpiecznego obchodzenia si? z broni? paln?.
 3. Techniki pos?ugiwania si? broni? paln?.


Blok obejmuj?cy zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – 60 godzin

 1. Samoobrona.
 2. Techniki interwencyjne.


Posiadamy sie? w?asnych o?rodków szkoleniowych na terenie ca?ego kraju, a tak?e sie? szkó? typu "Studium Ochrony" z uprawnieniami publicznymi, jeste?my wykonawcami szkole? zarówno dla du?ych przedsi?biorstw, jak i dla osób fizycznych (indywidualnych) oraz Biur Pracy, Agencji Pracy, Stra?y Le?nych, Stra?y Przemys?owych, Firm Ochrony, O?rodków Pomocy Spo?ecznej.