KURSY

Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – 1200 zł
Kurs pracownika ochrony fizycznej – 800 zł
Kurs kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego – 1500 zł
Kurs pracownika zabezpieczenia technicznego – 1000 zł
Kurs członka służby porządkowej i informacyjnej – 200 zł
Kurs kierownika do spraw bezpieczeństwa – 300 zł
Kurs detektywa – 1500 zł
Kurs stewarda – 750 zł

W RAMACH KURSU ZAPEWNIAMY MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, PIŚMIENNICZE ORAZ SERWIS KAWOWY (KAWA, HERBATA, WODA GAZOWANA/NIEGAZOWANA).
 
Miasta i terminy rozpoczęcia kursów:
 
Aktualne miejsca i terminy rozpoczęcia kursów dostępne są na naszym profilu na facebooku (https://web.facebook.com/gromochrona/), w naszych oddziałach lub telefonicznie, pod numerem: 605-294-324
 
Ilość miejsc ograniczona.
 
Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 605-294-324
 
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowników formacji ochronnych informujemy, że Elitarne Biuro Ochrony Biznesu / Europejski Instytut Kształcenia Zawodowego „GROM” organizuje i prowadzi kursy zgodnie z programem szkolenia na podstawie Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.) oraz jej rozporządzeniami, a także ustawą o systemie oświaty,   z dn. 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216),
GROM" prowadzi działalność szkoleniową na podstawie zezwolenia- zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr 6008 z dnia 11.06.1992 r. oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych nr 1/2014 z dnia 19.02.2014r. Działalność szkoleniowa odbywa się w oparciu
o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (Dz. U. z 2013 r., poz. 1688).
Jesteśmy siecią ośrodków szkoleniowych o wysokim standardzie szkolenia oraz ugruntowanej pozycji. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, dzięki czemu gwarantujemy wysoki poziom nauczania. Przekazywana wiedza umożliwia przygotowanie słuchaczy do wzorowego wypełniania obowiązków agenta ochrony, a zadania stojące przed pracownikami ochrony ukierunkowują pracę naszych ośrodków. Absolwenci kursów mają możliwość ubiegania
się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.
 
Warunki przyjęcia na kurs:
wiek minimum 18 lat,
wykształcenie minimum gimnazjalne lub podstawowe,
dokonanie stosownych opłat (możliwość wpłaty w 3 ratach bez oprocentowania).
 
Ogólne dane dotyczące kursu:

 1. Czas trwania kursu wynosi 246 godzin, w tym 245 godzin programowych oraz 1 godzina przeznaczona na egzamin końcowy.
 2. Kurs odbywa się w systemie weekendowym: piątek, sobota, niedziela.
 3. Kurs kończy się wydaniem właściwego „Zaświadczenia o ukończeniu kursu” wg wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186), które uprawnia uczestnika kursu do ubiegania się
  o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w trybie określonym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.). Wpisu dokonuje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której wpisywane dane dotyczą (na jej pisemny wniosek).


Procedura uzyskania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje:

 1. Ukończenie przedmiotowego kursu.
 2. Odbycie badania lekarskiego i psychologicznego oraz uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 3. Wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz dokonanie opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie.


Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która oprócz ukończonego kursu:

 1. Posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. Ukończyła 21 lat,
 3. Ukończyła, co najmniej gimnazjum (lub szkołę podstawową),
 4. Ma pełną zdolność do czynności prawnych (potwierdzoną własnoręcznym oświadczeniem),
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo (własnoręczne oświadczenie),
 6. Posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla
  i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
 7. Posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.


Program kursu Kwalifikowanego Pracownika Ochrony:

Blok ogólnoprawny – 50 godzin

 1. Zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia.
 2. Wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego.
 3. Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy.
 4. Wybrane zagadnienia psychologii.
 5. Etyka pracownika ochrony.
 6. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej.


Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – 100 godzin

 1. Taktyka wykonywania zadań ochrony osób.
 2. Taktyka wykonywania zadań ochrony mienia.


Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego – 35 godzin

 1. Budowa i zasady działania broni palnej.
 2. Zasady bezpiecznego obchodzenia się z bronią palną.
 3. Techniki posługiwania się bronią palną.


Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – 60 godzin

 1. Samoobrona.
 2. Techniki interwencyjne.


Posiadamy sieć własnych ośrodków szkoleniowych na terenie całego kraju, a także sieć szkół typu "Studium Ochrony" z uprawnieniami publicznymi, jesteśmy wykonawcami szkoleń zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i dla osób fizycznych (indywidualnych) oraz Biur Pracy, Agencji Pracy, Straży Leśnych, Straży Przemysłowych, Firm Ochrony, Ośrodków Pomocy Społecznej.